na glavno vsebino

Gozdovi v ženskih rokah

V projektu Fem4Forest bomo osvetlili različne vloge žensk v gozdarstvu in širše v gozdno lesnih verigah. Raziskovali bomo različne možnosti bolj aktivnega vključevanja žensk tako v samo gospodarjenje z gozdovi kot tudi na trg dela in v različne nivoje odločanja.

Interreg

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Vodja projekta: dr. Nike Krajnc

Trajanje: 01.07.2020 - 31.12.2022

Wildfood

Iščemo možnosti izvajanja skupnih inovativnih strategij s strani različnih akterjev v Mediteranu v vrednostnih verigah divjih/prostorastočih in pol divjih prehrambenih proizvodov (nelesnih gozdnih proizvodov - NWFP) za izboljšanje njihove kakovosti, prehrambene varnosti in trajnosti. Posebej se bomo osredotočili na proizvode, ki izvirajo iz gozdarskih ali kmetijsko-gozdarskih sistemov: pinjole, gobe, tartufe in aromatične rastline (pa tudi na semena alepskega bora, želod in jagodičevje).

ARRS

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Anže Japelj

Trajanje: 01.06.2020 - 31.05.2023

EC

Oddelek za varstvo gozdov

Vodja projekta: dr. Maarten De Groot

Trajanje: 23.03.2020 - 16.10.2023

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Boštjan Mali

Trajanje: 17.02.2020 - 31.12.2021

ARRS CRP

Oddelek za varstvo gozdov

Vodja projekta: dr. Nikica Ogris

Trajanje: 11.01.2020 - 31.10.2023

ARRS CRP

Oddelek za varstvo gozdov

Vodja projekta: dr. Barbara Piškur

Trajanje: 11.01.2020 - 31.10.2023

ARRS

Oddelek za varstvo gozdov

Vodja projekta: dr. Maarten De Groot

Trajanje: 09.01.2020 - 31.08.2023

ARRS

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Mitja Skudnik

Trajanje: 01.01.2020 - 31.12.2021

ALPTREES - Transnacionalno sodelovanje za trajnostno upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami na urbanih, pri-mestnih in gozdnih ekosistemih v Alpski regiji

Cilj projekta je razviti enotno transnacionalno strategijo za odgovorno ravnanje in upravljanje s tujerodnimi in invazivnimi tujerodnimi drevesnimi vrstami na območju Alp. 

Interreg

Oddelek za gozdno ekologijo

Vodja projekta: dr. Aleksander Marinšek

Trajanje: 01.10.2019 - 30.06.2022

LIFE SYSTEMIC

Vpliv podnebnih sprememb na gozdne ekosisteme je znanstveno potrjen, njegovi učinki so vidni tudi v evropskih gozdovih. V sredozemskem območju naraščajoče temperature in vse pogostejše ujme (nevihte, vročinski udari, daljša sušna obdobja) ogrožajo gozdne ekosisteme in postavljajo nove izzive trajnostnemu gospodarjenju z gozdovi.

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: prof. dr. Hojka Kraigher

Trajanje: 01.09.2019 - 31.08.2024

foRMAtion - Innovative and smart module for potential Research Managers and Administrators in higher education

The project The increasing competition for EU funds in the field of R&I projects the growing needs of the labour market for professional research support staff, and the shortage in research_management_administration (RMA) educational progr...

Erasmus+

Uprava

Vodja projekta: Primož Petek

Trajanje: 01.09.2019 - 31.12.2022

Metodološki pristopi k analizam genomske pestrosti in ekološke plastičnosti gomoljik iz naravnih rastišč

S primerjalno genomiko želimo ugotovili 1.) kateri molekularni markerji vodijo široko prilagodljivost ene vrste in ozko specializacijo druge, sicer sorodne vrste; 2.) ali lahko z variabilnostjo pojasnimo geografske vzorce distribucije; 3.) povežemo genomsko pestrost metabolnih poti za tvorbo arom in 4.) molekulske markerje kjerkoli v genomu povežemo z izvorom in kvaliteto gomoljik.

ARRS

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: dr. Tine Grebenc

Trajanje: 01.07.2019 - 30.06.2022

Euphresco Mednarodni rpojekt

Oddelek za varstvo gozdov

Vodja projekta: dr. Barbara Piškur

Trajanje: 20.06.2019 - 31.12.2021

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Andreja Ferreira

Trajanje: 08.04.2019 - 31.12.2021

ForestValue

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Vodja projekta: dr. Nike Krajnc

Trajanje: 10.02.2019 - 09.02.2022

LIFE

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Boštjan Mali

Trajanje: 01.01.2019 - 31.12.2026

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Boštjan Mali

Trajanje: 01.01.2019 - 31.12.2023

Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev

Projekt Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev (V4-1812) poteka v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo si hrano za jutri«, ki ga sofinancirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ja...

ARRS MKGP

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Vodja projekta: dr. Nike Krajnc

Trajanje: 01.11.2018 - 31.10.2021

Presoja uspešnosti obnove gozdov s sadnjo in setvijo v Sloveniji

Pomemben del projekta predstavlja analiza dosedanje obnove gozdov s sadnjo. V analizo bo zajet pregled obsega  sadnje in setve v površinskem in finančnem smislu ter podana okvirna ocena vpliva sadnje na razvoj gozdov.  

ARRS

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: prof. dr. Hojka Kraigher

Trajanje: 01.11.2018 - 31.10.2021

ARRS MKGP

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Vodja projekta: dr. Nike Krajnc

Trajanje: 01.11.2018 - 31.10.2021

SHIFT + A