na glavno vsebino

eGozdarstvo

Projekt eGozdarstvo je sestavni del naložbe Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva, ki v okviru Načrta za okrevanje in odpornost prispeva k digitalnemu prehodu.

 

Naziv projekta: Nove operativne e-storitve na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva: eGozdarstvo v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.
Vodja investicije: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Partnerja: Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije
Namen: V sklopu eGozdarstva se financira in sofinancira izvedba novih operativnih e-storitev na področju gozdarstva

 

Problematika: Brez ambicioznega digitalnega prehoda ne bo možno meriti in ovrednotiti učinkov gozdarske politike - digitalizacija in modernizacija podatkov in možnosti povezovanja teh zbirk s podatkovnimi zbirkami okolja, prostora itd. Sektor kmetijstva, hrane in gozdarstva se sooča tudi z izzivi doseganja ciljev EU na področju okolja in podnebja. Brez digitalizacije ne bo možno zagotoviti poenostavitev izvajanja gozdarskih administrativnih postopkov in strokovnih nalog. Na področju, gozdarskega sektorja trenutno obstaja vrsta različnih evidenc, registrov in podatkovnih baz, ki pa niso med seboj dovolj povezane in posledično onemogočajo učinkovitega upravljanja sektorja v kompleksnih globalnih procesih (kot so COVID-19, podnebne spremembe in pritiski na naravne vire).

 

Na področju gozdarstva, sprememba prinaša:

 • neposredni odziv na izzive Covid-19 krize in krepi pripravljenost tega sektorja na podobne bodoče izzive;
 • poenostavitve v upravnih postopkih pri uveljavljanju ukrepov gozdarske politike in s tem manjše administrativne obremenitve za upravičence;
 • enotno digitalno vstopno mesto vpogled v podatkovne baze in orodja za izboljšanje upravljanja gozdov;
 • večjo učinkovitost, hitrost, racionalizacijo strokovnih in upravnih nalog, nemoteno poslovanje s strankami ter
 • vzvode za boljše, na podatkih utemeljeno odločanje in sprejemanje ciljnih ukrepov ter njihovo spremljanje in vrednotenje (npr. vplivi gozdarstva na naravne vire).

 

Cilj:

V sektorju gozdarstva se bo z eGozdarstvom nadgradilo infrastrukturo in osnovna sredstva, z digitalizacijo in centralizacijo procesov povezalo deležnike v gozdnem procesu in zagotovilo uporabniku prijazne digitalne javne storitve. Digitalna preobrazba bo tako zagotovila racionalizacijo upravnih in inšpekcijskih nalog, predvsem pa učinkovitejše in hitrejše poslovanje s strankami.

 

Rezultati:

 • izboljšana povezljivost javne gozdarske službe in opremljenost javne gozdarske službe z e-pisarno in z e-opremo;
 • vzpostavljeno podatkovno skladišče podatkov, ki jih upravlja MKGP z posrednima proračunskima uporabnikoma ZGS in GIS, ki podatke proizvajata in deležniki s delovnega področja;
 • zgrajen celosten in sodoben informacijski sistem, ki bo nudil učinkovito podporo za izvajanje nalog gozdarske in okoljske politike;
 • z namenom zagotavljanja povezljivosti med podatkovnimi bazami na nacionalnem in mednarodni ravni bodo digitalizirana in nadgrajene že digitalizirane ključne podatkovne;
 • zbirke v gozdarstvu (12 modulov podatkovnih zbirk);
 • digitalizirane naloge javne gozdarske službe s ciljem administrativne in upravne razbremenitve;
 • vzpostavljena aplikacija E-gozd. Lastniki in upravljavci gozdov bodo imeli z aplikacijo E-gozd vpogled v zgodovino razvoja in gospodarjenja z gozdovi ter realizacijo možne izvedbe. Poleg tega bodo imeli vpogled v trenutno stanje na trgu lesa in stroškov gozdne proizvodnje.

 

Časovni načrt:
Projekt se je začel izvajati 1. 7. 2022 in bo trajal do 31. 12. 2026.
Rezultati po letih:
    2024: Uporaba e-pisarn in e-opreme v gozdarstvu
    2026: Gozdarski informacijski sistem
    2026: Aplikacija E-gozd

 

Odobren proračun (vrednost) projekta za GIS: 1.324.783 €

 

Usklajenost s strategijami EU: Investicija v digitalni prehod na področju gozdarstva podpira cilje bodoče Skupne kmetijske politike ter cilje Evropskega zelenega dogovora in obeh ključnih strategij, ki sta bili izpeljani iz tega dogovora: Gozdarska EU strategija in Strategija o biotski raznovrstnosti do leta 2030.

Spletno mesto Načrta za okrevanje in odpornost: povezava.

Spletno mesto uradne strani projekta egozdarstvo pri Zavodu za gozdove: http://www.zgs.si/delovna_podrocja/digitalizacija/egozdarstvo

SHIFT + A