Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

Ogroženost naših gozdov zaradi borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus


Status: aktiven
: dr. Nikica Ogris (vodja projekta na GIS)
Oddelek: Oddelek za varstvo gozdov
Sodelavci: Saša Širca (vodja projekta), Matej Knapič, Gregor Urek, Barbara Gerič Stare, Polona Strajnar, Tadej Galič, Nikica Ogris, Nike Krajnc, Mitja Piškur, Maja Jurc, Danijel Borkovič, Miha Humar
Partnerji: Kmetijski inštitut Slovenije (vodja projekta), Univerza v Ljubljani-Biotehniška fakulteta

Vsebina in program dela

V projekt bomo zajeli raziskave, ki so pomembne za pridobivanje informacij glede ogroženosti slovenskih iglastih gozdov ob morebitnem vnosu in širjenju borove ogorčice. Opredelili bomo tveganje za njen vnos in širjenje ter ocenili ranljivost slovenskih gozdov, da se lahko pravočasno, predvsem pa ustrezno pripravimo na zgodnje ukrepanje za izkoreninjenje oziroma omejitev širjenja tega škodljivca. Identificirali bomo možnosti obvladovanja, jih ovrednotili in izdelali oceno ogroženosti gozdov zaradi borove ogorčice.

1. sklop: Ocena tveganja za vnos, ustalitev in širjenje

Ocena tveganja za vnos, ustalitev in širjenje borove ogorčice pri nas bo temeljila na identifikaciji različnih načinov vnosa, ustreznosti ekoloških razmer za razvoj parazitske ogorčice pri nas, prisotnosti vektorjev ter razpoložljivih gozdnih habitatov (območij), kamor se borova ogorčica lahko razširi. Pripravili bomo prostorske podlage za izdelavo ocen tveganja za vnos in širjenje borove ogorčice in preučili možne načine vnosa borove ogorčice v Slovenijo. Ocenili bomo obseg ogroženih sestojev iglavcev glede na vrsto gostiteljev v Sloveniji. Analizirali bomo zunanjo trgovino in trgovinske tokove borovega lesa in lesa drugih iglavcev (okrogli les in žagan les) kot možnega načina vnosa borove ogorčice in njenih prenašalcev. Analiza bo zajela naslednje drevesne vrste: bor, smreka in jelka ter združeno skupino drugi iglavcev v skladu s Kombinirano nomenklaturo. Ločeno bodo obravnavani zunanjetrgovinski tokovi za okrogle les in žagan les v obdobju zadnjih petih let (2006-2010).

2. sklop: Ocena gospodarskih učinkov

Ocenili bomo izgube vrednosti okroglega lesa zaradi eradikacije borove ogorčice iz potencialnih žarišč, zlasti izvajanja ukrepa izdelave sekancev iz celih dreves ter impregnacijo lesa kot dveh od potencialnih ukrepov za zmanjšanje ekonomske škode. Narejen bo modelni izračun za povprečne razmere v območjih borovih sestojev v Sloveniji, ki bo zajemal primerjalno analizo stroškov pridobivanja lesnih sortimentov ter zmanjšanje vrednosti zaradi izdelave sekancev iz celotnih dreves.

3. sklop: Proučevanje vektorjev

Vektorje borove ogorčice (Monochamus spp.- žagovinarje) bomo raziskovali na terenu in sicer v sestojih najpomembnejših gostiteljskih vrst borove ogorčice (v sestojih Pinus nigra, P. sylvestris, P. halepensis, Picea abies, Abies alba) in v kontroliranih laboratorijskih pogojih. Spremljali bomo razširjenost žagovinarjev, raziskovali njihovo biologijo (fenologijo, posebej kemično komunikacijo) ter ekologijo. V kontroliranih pogojih bomo ugotavljali prehranske značilnosti nekaterih vrst žagovinarjev ter navzočnosti vrst rodu Bursaphelenchus v prenašalcih – v vzorcih ličink in hroščev rodu Monochamus.


4. sklop: Preučevanje navzočnosti Bursaphelenchus vrst v Sloveniji

Ugotavljali bomo navzočnost borove ogorčice in sorodnih vrst rodu Bursaphelenchus v sestojih iglavcev v Sloveniji. Na podlagi prostorskih podlag za izdelavo ocen tveganja bomo identificirali območja večjega tveganja vnosa in širjenja borove ogorčice v Sloveniji, kjer bomo opravili vzorčenje propadajočih in sumljivih dreves iglavcev. V sklopu projekta bomo vzorčili in analizirali 100 vzorcev lesa simptomatičnih in propadajočih dreves iglavcev (Pinus, Picea in Abies).

5. sklop: Izboljšanje diagnostike

Metodo PCR-RFLP, ki jo na KIS trenutno rutinsko uporabljamo pri identifikaciji vrst rodu Bursaphelenchus bomo nadgradili z metodo PCR v realnem času. Izbrali bomo najustreznejšo metodo (eden od kriterijev je tudi cena testa) ter jo vpeljali v delo našega laboratorija. Metodo bomo validirali in pripravili ustrezno dokumentacijo v skladu s standardom kakovosti ISO 9001.

6. sklop: Modeliranje

S pomočjo simulacijskega modeliranja bomo ocenili potencialni obseg škode. Z zasnovanim modelom za oceno tveganja vnosa in širjenja borove ogorčice bomo izdelali karte, s katerih bo mogoče razbrati, katera območja v Sloveniji predstavljajo večje, srednje ali le manjše tveganje. Omenjene karte bodo podlaga za spremljanje morebitnega pojava borove ogorčice, izbor ustreznih ukrepov na območjih z različno stopnjo tveganja in načrtovanje fitosanitarnih ukrepov. Izdelana bo simulacija širjenja borove ogorčice v času in prostoru za izbrane stalne vzorčne ploskve. Z modelom za izvedbo simulacije širjenja borove ogorčice bomo imeli pripravljen simulator širjenja borove ogorčice iz poljubne točke v Sloveniji, s čimer bomo bolje pripravljeni na morebitni vnos tega škodljivca v našo državo. Rezultati modela bodo izračunani za različne scenarije podnebnih sprememb.
Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se