Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

dr. Miran Čas


Ime Priimek: dr. Miran Čas
Telefon: 01 200 78 25
E-naslov: miran.cas@gozdis.si
Oddelek: Oddelek za gozdno ekologijo
Funkcije: Raziskovalec, vodja področja za ekologijo divjadi in lovstvo na GIS
Področje dela: Ekologija divjadi in gozdne favne ter lovstvo

Področje dela: Ekologija divjadi in gozdne favne ter lovstvo:
ekologija in demografija divjadi in gozdne favne (zlasti vretenčarjev); gojenje in varstvo gozdov; vpliv spreminjanje rabe tal (zaraščanje pašnikov, paša, oblike sečnje gozda, infrastruktura, turizem,..) in klime na razvoj gozdov in habitatov ter gozdnih ekosistemov in krajin, biomov in zoocenoz ter biodiverziteto živalskih vrst na vseh nivojih (od genetike vrst do biosfere); monitoringi; vplivi na fluktuacije velikosti populacij divjadi; populacijska in medpopulaciska dinamika divjadi in načrtovanje prilagojenih ukrepov za usklajenost med vrstami in z okoljem oz. interesi rabe naravnih virov (kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo, turizem); sokolarstvo; škode po in na divjadi; tujerodne in invazivne živalske vrste (divjadi); dejavniki ogrožanja in ohranjanje habitatov  viabilnih populacij redkih živalskih vrst (npr. gozdne kure, divji petelin, ujede, sove, zveri) in večnamenske vloge gozdov; razvoj področne zakonodaje ter izvajanja vloge območij NATURA 2000; presoje vplivov posegov v gozdni prostor na okolje; smernice za gospodarjenje in načrtovanje v gozdarstvu, lovstvu in okoljevarstvu

Življenjepis
Miran Čas se je rodil 22. 7. 1952 v Slovenj Gradcu. Odraščal je v večji družini v Šaleku pri Velenju.  Je poročen in oče treh otrok. Živi v Kamniku.

Izobrazba:
Osnovno šolo in gimnazijo je zaključil v Velenju. Leta 1979 je diplomiral na univerzitetnem študiju gozdarstva na Biotehniški fakulteti (BF) v Ljubljani na področju gojenja in varstva gozdov z nalogo: „Pomen vračanja listavcev v smrekove monokulture Mislinjskega Pohorja“, pod mentorstvom Prof. dr. Dušana Mlinška. Med leti 1977- 1978 je odslužil vojaški rok v JNA. Leta 1996 je magistriral na BF, odd. za gozdarstvo v Ljubljani z nalogo »Vpliv spreminjanja gozdov v alpski krajini na primernost habitatov divjega petelina (Tetrao urogallus L.)«, pod mentorstvom Prof. dr. Miha Adamiča in somentorstvom Prof. dr. Boštjana Anka. V letu 2001 se je strokovno-znanstveno izpopolnjeval pri prof. Peru Angelstamu v raziskovalnem centru Grimso na Švedskem. Leta 2002 je ob delu vpisal doktorski študij na BF, odd. za gozdarstvo v Ljubljani. Leta 2006 je doktoriral z disertacijo: “Fluktuacije populacij divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v odvisnosti od pretekle rabe tal in strukture gozdov v jugovzhodnih Alpah”.

Zaposlitve in delovanje:
Po diplomi se je v letu 1980 zaposlil na Gozdnem gospodarstvu LESNA Slovenj Gradec, pripravništvo je opravil s strokovno nalogo: Gozdnogojitveni in sečno spravilni načrt za jelovo-bukove gozdove v revirju Orlica na Pohorju. Strokovno delo je nadaljeval kot referent za gojenje in varstvo gozdov na območju TOZD Gozdarstvo v Črni na Koroškem. Ukvarjal se je tudi z gospodarjenjem z gozdovi v posebnih pogojih onesnaženega zraka v Mežiški dolini ter raziskovalno deloval na problematiki spreminjanja rabe tal oziroma kulturne in gozdne krajine ter razvoja visokogorskih iglastih gozdov, zlasti macesna in smreke na Peci in Smrekovcu. Poleg tega je proučeval habitate in populacije redkih vrst gozdne favne ter ekologijo divjadi, deloval je za ohranjevanje naravne dediščine gozdov in vrednotenje dobrin gozdne krajine in podeželja.

Leta 1985 se je zaposlil na Inštitutu za gozdno in lesno gospodarstvo (IGLG) v Ljubljani, v oddelku za varstvo gozdov, raziskovalno je deloval na področju bioindikacije propadanja gozdov in prilagojenega gojenja gozdov, zlasti v Mežiški dolini in v Sloveniji. Nadalje je deloval v oddelku za prostorsko načrtovanje v gozdarstvu in nato v oddelku za ekologijo gozdne favne in lovstvo. Vsa leta od 1980 je tesno sodeloval pri popisih rastišč in raziskavi ekologije gozdnih kur oz. divjega petelina, najprej z dr. Mihom Adamičem in od leta 1990 samostojno.

Od leta 1999 deluje kot vodja na raziskovalnem področju ekologije gozdne favne oziroma divjadi in lovstva na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS).

Nazivi
Leta 1999 je bil izvoljen v naziv Razvojno-raziskovalni sodelavec in postal predstojnik novega samostojnega znanstveno raziskovalnega oddelka (ZRO) na Gozdarskem institutu Slovenije »Ekologija gozdne favne in lovstvo«. Po reorganizaciji Gozdarskega inštituta Slovenije konec leta 2005 se je raziskovalno delo v ZRO za ekologijo gozdne favne in lovstvo združilo z ZRO za Gozdno ekologijo in lovstvo. Leta 2011 je bil izvoljen v naziv Višji raziskovalni (strokovni) sodelavec.

Svoje raziskovalno delo organizira samostojno, vanj pa vključuje tudi zunanje sodelavce, zlasti eksperte s področja gozdarstva, biologije, okojevarstva in lovstva. Sodeluje tudi kot somentor pri diplomskih delih in kot recenzent domačih in tujih znanstvenih člankov in drugih del. Aktivno sodeluje in se znanstveno izpopolnuje z IUCN Grouse specialist groupe in njeniimi člani po svetu. Ima več sto objavljenih znanstvenih in strokovnih del.

Sodelovanje v strokovnih združenjih:
 • Član Zveze gozdarskih društev Slovenije
 • Član IUCN-GSG (Grouse Specialist Groupe)
 • Član Strokovno znanstvenega sveta Lovske zveze Slovenije (SZS LZS) 
 • Član Zveze društev za varstvo okoja Slovenije (ZVOS)
 • Član državne komisije za razglasitev območij NATURA 2000 v Sloveniji  
 • Član Lovske zveze Slovenije (LZS) 
 • Član Ribiške zveze Slovenije (RZS) 
 • Član Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)
 • Član komisije za varovanje naravne dediščine in razglasitev krajinskega parka Smrekovec
 • Član komisije za gojitev divjadi  pri LZS (1999-2005)
 • Član državne komisije CITES (2004 -)
 • Član Komisije za gojitev in varstvo divjadi pri Mariborski lovski zvezi (1981-1986)
 • Član kolegija GIS (1999-2005)
 • Član znanstvenega sveta GIS (mandat po letu 2000)

Strokovna priznanja:
 • Študentska  Prešernova nagrada (lLeta 1976) za raziskovalno delo z naslovom Imigracija listavcev v smrekovih monokulturah Mislinjskega Pohorja (mentor Prof.  Dušan Mlinšek)
 • Odlikovanje z bronastim znakom Lovske Zveze Slovenije za zasluge pri proučevanju in varstvu divjadi oz. prostoživečih živali (leta 2010)

Druge aktivnosti:
 • Vrhunska atletika (večkratni slovenski prvak v tekih na srednje in dolge proge in maratonu med leti 1971-1980 s statusom  vrhunskega atleta Slovenije)
 • Atletski trener in športni organizator  med leti 1975-1985 (med ostalim ustanovitelj in organizator atletskih Maratonov Kralja Matjaža, Črna na Kor.)
 • Petje v različnih pevskih zborih do leta 1998
 • Svetnik KS Duplica od leta 1999 ter predsednik KS Duplica od 2010-2012
Povezave
SICRIS Bibliografija


Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

Izpostavljeno

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se