Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

LIFE IP CARE4CLIMATE


Datum objave: 22.03.2019

Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) je 1. 1. 2019 začel izvajati 8-letni projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007). Je eden izmed dveh integriranih projektov LIFE, ki se izvajajo v Sloveniji. Posebnost integriranih projektov je, da se na večjem ozemlju (regionalni, nacionalni, nadnacionalni ravni) izvajajo ukrepi, ki so določeni v strateških dokumentih, in so potrebni za izvajanje okoljske ali podnebne zakonodaje EU (zlasti na področju narave, vode, odpadkov, zraka, blaženja podnebnih sprememb).

Pri tem je treba zagotoviti vključenost deležnikov in spodbujati koordinacijo in mobilizacijo vsaj enega finančnega vira (nacionalnega, zasebnega ali evropskega vira). Skupna vrednost projekta je 27,3 mio €, od katerih 7 mio € prispeva Evropska komisija iz centraliziranega programa LIFE. Ministrstvo za okolje in prostor, ki je vodilni partner, bo projekt sofinanciralo iz Podnebnega sklada v višini 18,4 mio €, lastni prispevek ostalih 14 projektnih partnerjev pa je 1,9 mio €. Področju LULUCF, za katerega je v projektu odgovoren GIS, je namenjeno 1,6 mio €.

Cilj projekta je spodbujanje izvajanja ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020 s pogledom na 2030 – promocija trajnostne mobilnosti, učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije in blaženje podnebnih sprememb, trajnostne rabe tal z namenom prehoda v nizkoogljično družbo. Projekt bo tako obravnaval vrzeli in ozka grla pri izvajanju Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020.Projektni sodelavci GIS smo se 14. 2. 2019 srečali na prvem internem sestanku, na katerem so bile predstavljene projektne vsebine, cilji, okvirni delovni plan za leto 2019 ter pravila in zahteve poročanja.

GIS bo v okviru akcije C8 izvajal štiri izvedbene aktivnosti, in sicer vzpostavitev sistema spremljanja emisij in ponorov v LULUCF, strateški načrt za ključne ukrepe in prikaz izbranih ukrepov, krepitev strokovnih in upravljavskih kapacitet ter informiranje in ozaveščanje javnosti o blaženju podnebnih sprememb.

V okviru svojih aktivnosti bo GIS na treh pilotnih območjih prikazal in testiral izbrane ukrepe:

  • Prvi ukrep bo obnova poškodovanih gozdov na površini 5 ha v GGE Vrbovec pri Kočevju, ki so bili prizadeti po gradaciji lubadarja in vetrolomu.
  • Drugi ukrep bo izboljšanje upravljanja mokrišč v pilotnem območju Krajinskega parka Ljubljansko barje v velikosti približno 4 ha. V enem delu pilotnega območja se bodo izvajali aktivni ukrepi drenaže, druga polovica pa bo prepuščena rednemu letnemu poplavljanju.
  • Tretji ukrep v pilotnem območju Krajinskega parka Goričko pa bo ohranjanje trajnih travnikov ter analiza vplivov različnih ukrepov (košnja, paša, gnojenje itd.) na ekosistem. Trajni travniki so pomembni z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti, kmetijstva in vezave ogljika, kar je treba upoštevati pri načrtovanju njihovega optimalnega upravljanja.

Cilj Slovenije do leta 2020 je, da se emisije toplogrednih plinov ne bodo povečale za več kot 4 % glede na leto 2005, oziroma, da bodo do leta 2020 manjše od vrednosti 12.117 kt CO ekv3 (OP TPG 2020), k temu cilju pa bodo prispevali tudi vmesni in končni rezultati projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Sorodne novice:
Zapisala: Anica Simčič
Objavil: Iztok SinjurIzpostavljeno
Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se